Privacyverklaring Damclub SSS

Laatste update: 24 mei 2018

 

Inleiding

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Damclub SSS omgaat met persoonsgegevens.

 

Damclub SSS betracht een integere omgang met haar leden. Dit geldt ook voor de persoonlijke informatie die wij over leden bezitten of verwerven. SSS streeft ernaar de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen en wij nemen bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

 

Damclub SSS verwerkt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 • E-mailadres

 • Datum van ingang lidmaatschap

 

Waar nodig aangevuld met:

 • (Bank)rekeningnummer

 • Verstrekte gegevens door adverteerders

 

En in relatie tot deelname aan competities en verslag daarvan via Damblad en Website van SSS nog:

 • datum wedstrijd

 • speellocatie

 • indeling klasse

 • rating

 • evt. foto's

 • namen tegenstander

 • naam school

 

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

• om U in staat te stellen deel te nemen aan de verschillende competitievormen

• om waar nodig te kunnen delen met derden (zie hieronder)

• om U schriftelijk of digitaal te informeren over zaken die de vereniging betreffen zoals clubavond, competities, uitnodiging Jaarvergadering e.d.

• om met U in contact te kunnen treden en te reageren op door U gestelde vragen;

 

Aan welke derden worden de persoonsgegevens verstrekt?

Damclub SSS verstrekt uitsluitend gegevens over U aan andere partijen, voor zover dat strikt noodzakelijk is, in de volgende situaties:

 • U heeft ons verzocht of toestemming gegeven om uw gegevens aan een andere partij te verstrekken;

 • Aan de KNDB

 • Aan de PODB

 • Damclub SSS is wettelijk verplicht om gegevens aan een andere partij te verstrekken, bijvoorbeeld indien wij hiertoe worden bevolen door een rechter.

 • Via Damblad, Website of Persberichten wordt verslag gedaan van deelname aan wedstrijden

 

Damclub SSS verstrekt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

 

Hoelang bewaart Damclub SSS uw gegevens?

Damclub SSS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, dan wel andere voor andere gerechtvaardigde doeleinden.

Om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, hanteert Damclub SSS de volgende criteria:

 • Gegevens met betrekking tot betaling: tot 7 jaren na het einde van het jaar waarin deze gegevens relevant zijn voor de wettelijke, fiscale bewaarplicht

 • Overige persoonsgegevens met betrekking tot het lidmaatschap (zoals naam, contactgegevens): tot 2 jaren na einde lidmaatschap

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard dan hierboven aangegeven indien u hiervoor (expliciete) toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is om te voldoen aan een (specifieke) wettelijke plicht en/of dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van Damclub SSS of een andere partij, zoals het afhandelen van een klacht of geschil.

Bij dit alles moet u zich realiseren dat gepubliceerde gegevens in het Damblad en op de Website geen bewaartermijn kennen.Hoe beveiligt Damclub SSS Uw gegevens?

Damclub SSS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

 

Rechten betrokkene

Elke betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of het verwijderen van de over hem verwerkte gegevens

 

Welke rechten kunt U uitoefenen ten aanzien van Uw persoonsgegevens?

U kunt ten alle tijde verzoeken om inzage in uw gegevens, gegevens te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen of te beperken. Daartoe stuurt u uw verzoek naar de Secretaris van Damclub SSS.:

Damclub SSS zal altijd proberen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op uw verzoek. .

Als Damclub SSS geen naam of andere direct identificerende gegevens van u tot haar beschikking heeft, kan het zijn dat Damclub SSS u eerst vraagt om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van uw identiteit, voordat Damclub SSS kan voldoen aan uw verzoek. Indien Damclub SSS uw verzoek afwijst, zal Damclub SSS in haar antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Zo nodig kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij U vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

 

Vragen?

Wanneer U vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Damclub SSS of wanneer U gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan U geeft (recht van verzet, inzage of correctie), neem dan contact met ons op met de Secretaris van Damclub SSS.